Leonardo Jacobi o Giacobbi + Antonia Coletti

Figli  ‎(10 figli)‎
Giambattista Jacobi o Giacobbi ‎(I112052)‎
Nascita 7 Luglio 1734 25 24 Calalzo ‎(BL)‎
Antonio Jacobi o Giacobbi ‎(I112379)‎
Nascita 15 Agosto 1736 27 26 Calalzo ‎(BL)‎
Maria Jacobi o Giacobbi ‎(I112242)‎
Nascita 22 Settembre 1738 29 28 Calalzo ‎(BL)‎
Antonio "Mora" Jacobi o Giacobbi ‎(I113727)‎
Nascita 23 Settembre 1740 31 30 Pieve di Cadore ‎(BL)‎
Anna Jacobi o Giacobbi ‎(I112654)‎
Nascita 24 Marzo 1745 36 35 Calalzo ‎(BL)‎
Giuseppe Jacobi o Giacobbi ‎(I113067)‎
Nascita 2 Giugno 1746 37 36 Calalzo ‎(BL)‎
Anna Maria Jacobi o Giacobbi ‎(I112819)‎
Nascita 19 Giugno 1747 38 37 Calalzo ‎(BL)‎
Anna Maria Jacobi o Giacobbi ‎(I112977)‎
Nascita 30 Giugno 1749 40 39 Calalzo ‎(BL)‎
Giuseppe "Gnagno" Jacobi o Giacobbi ‎(I101636)‎
Nascita 21 Agosto 1750 41 40 Calalzo ‎(BL)‎
Anna Jacobi o Giacobbi ‎(I113312)‎
Nascita 9 Novembre 1753 44 43 Calalzo ‎(BL)‎

Genitori Nonni
Leonardo Jacobi o Giacobbi ‎(I101645)‎
Nascita 16 Dicembre 1708 33 33 Pieve di Cadore ‎(BL)‎
Antonio Jacobi o Giacobbi ‎(I115772)‎
Nascita 1675 Pieve di Cadore ‎(BL)‎
F25664
Maria Monaci ‎(I115771)‎
Nascita 1675 45 42 Pieve di Cadore ‎(BL)‎

Antonia Coletti ‎(I101646)‎
Nascita 1710 Tai di Cadore ‎(BL)‎


Informazione sul Gruppo famigliare   (F22775)
Matrimonio Matrimonio 17 Agosto 1733 Pieve di Cadore ‎(BL)‎

Ultima modifica Ultima modifica 18 Giugno 2017 - 22:32:57 - Ultima modifica di: roberto